Cette page sera complétée en Français dès que possible

Privacy & Cookie Policy

Laatst bijgewerkt 25/11/2020

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

BV Willy Lamot met maatschappelijke zetel te Aven Ackers 5, 9130 Verrebroek, België en geregistreerd in het K.B.O. met ondernemingsnummer 0416.673.594 (hierna: Lamot).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden.

Door jouw persoonsgegevens te delen op onze Website  https://www.lamot.be/nl-nl/home , door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je

kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Welke gegevens verwerken we over jou?

Artikel 2 – Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Artikel 3 – Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Artikel 4 – Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Artikel 5 – Jouw rechten

Artikel 6 – Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Artikel 7 – Cookies

Extra info cookiebeheer

ARTIKEL 1 WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE OVER JOU ?

1. Lamot verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van jou:

Cookies - Bij ieder gebruik van onze website kunnen wij op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over jou verzamelen, met name je IP-adres, surfgedrag, locatie en de datum en duur van het gebruik van website. (Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vind je in artikel 7);

Klantgegevens - Als je gebruik maakt van onze website of een bestelling plaatst, kunnen we de volgende klantinformatie over jou verzamelen: je naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt;

Leveranciersgegevens - Als je een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou: je naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van jouw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt;

Communicatiegegevens - Als je ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: je naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;

 

ARTIKEL 2 WAARVOOR GEBRUIKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS ?

1. Algemene doeleinden:

Wij gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

- Cookies - om onze website te onderhouden en verbeteren en om

persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond jouw

expliciete, voorafgaande toestemming;

- Klantgegevens - om je account op onze website te beheren en voor de

levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als

rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met jou of omdat wij daartoe

een gerechtvaardigd belang hebben;

- Leveranciersgegevens - om je een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, je facturen te betalen en met jou te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met jou;

- Communicatiegegevens - om je vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons

gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

2. Direct marketing:

We gebruiken je persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande

klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten , dan wel jouw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Als je dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van jouw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat

zonder kost en zonder dat je daarvoor een reden moet geven door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

 

ARTIKEL 3 WIE ONTVANGT JE PERSOONSGEGEVENS ?

1. In bepaalde omstandigheden moeten wij je gegevens delen met derden:

- overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,

- financiële instellingen,

- verzekeringsinstellingen,

- transportpartner

- IT-partner

2. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat jouw

persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen je in dat geval steeds in de mate van het

mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

ARTIKEL 4 HOELANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS ?

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften:

- persoonsgegevens: 5 jaar

- factuurgegevens: 7 jaar

- contactgegevens: 7 jaar

 

ARTIKEL 5 JOUW RECHTEN

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. Je hebt het recht om ons te

verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van jouw

persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze

noodzaak om jouw gegevens te verwerken overstijgen.

Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing,

zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere

verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze.

 

Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar info@lamot.be , per post naar Aven Ackers 5, 9130 Verrebroek  of via het contactformulier op onze website.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be.

 

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

 

ARTIKEL 6 HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS ?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen:

- awareness training van personeel

- encryptie (bv IP-anonimisering)

- antivirussoftware met continue upgrades

- SSL certificaten

- Functie specifiek toegangsbeheer

- Privacy by design

 

In geen geval kan Lamot aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 7 COOKIES

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe

onze website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies.

Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere

tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden.

In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer je een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld jouw privacyinstellingen registreren, in onze website inloggen of een formulier invullen. Je kan je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze website zullen dan niet werken.

 

Eigenaar

Naam

Doel

Verloopt

www.lamot.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSESSIONID

Een platform sessie-cookie gebruikt door sites met JavaServer Pages (JSP). Dit cookie wordt door de server gebruikt om een sessie met een gebruiker in stand te houden tijdens het surfen op de pagina’s

Sessie

languageCookieBlocker

Slaat de keuze van de gebruiker op met betrekking tot de taalblokkeringspop-up

30 dagen

cookiesDeclined

Slaat de cookieafwijzing van de gebruiker op voor het huidige domein. Zichtbaar via het rode cookie-icoontje

30 dagen

cookiesUsageAccepted-XXX

Slaat de cookietoestemming van de gebruiker op voor het huidige domein

30 dagen

currentUser

Om een ingelogde gebruikers-ID gecodeerd vast te houden

Sessie

csfcfc

JSF Flash Scope Scope Cookie.

Dit is een sessiecookie om notificatieberichten te bewaren wanneer u een bepaalde actie heeft uitgevoerd.

De notificatieberichten in het cookie worden eenmalig getoond en bij het volgende http-verzoek weggegooid.

Sessie

language

Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op de website op

29 dagen

 

GLog

Slaat de instellingen voor de Developer Console op. Het heeft geen beveiligingsgevolgen

3 uren

 

Functionele cookies

Deze cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten

die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als je deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

Eigenaar

Naam

Doel

Verloopt

www.lamot.be

   

 

 

 

 

 

 

                                            

_ga

Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

2 jaren

_gat

Gebruikt door Google Analytics om de aanvraagsnelheid te verlagen

1 dag

_gat_UA-xxxxxxxxx-x

Google Analytics ID

3 uren

_gid

Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

1 dag

 

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke

pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen.

Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer je onze site bezocht hebt.

Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij jou om ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op

hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op info@lamot.be, per post op Aven

Ackers 5, 9130 Verrebroek, België of via ons contactformulier op onze website. Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/ .

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier:

http://www.youronlinechoices.eu/ .

Deze tekst werd opgemaakt in samenwerking met © 2020, Sirius Legal law firm, Veemarkt 70 2800 Mechelen, Belgium. All rights reserved. www.siriuslegal.be en SDP Vijfstraten 18, 9100 Sint-Niklaas

 

Extra info Cookiebeheer

Third party cookies

Embedded content van andere websites

Niet-noodzakelijke cookies kunnen door derden worden geplaatst wanneer we embedded content plaatsen op lamot.be, zoals YouTube-video's of Google Maps. Embedded content van andere websites gedraagt zich precies hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, derden volgen en uw interactie met embedded content monitoren, inclusief uw interactie met embedded content als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

Deze cookies kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd in de browserinstellingen die te vinden zijn in de onderstaande sectie        

Hoe cookies beheren

Website cookie-instellingen: Via een balk onderaan de website vragen we toestemming voor het plaatsen van cookies. De noodzakelijke cookies kan u niet weigeren als u onze website wilt bezoeken.

Browserbesturingselementen: U kunt uw webbrowserinstellingen wijzigen om cookies te accepteren of te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen mogelijks niet worden weergegeven of dat u bepaalde applicaties niet kan gebruiken. Aangezien de manier waarop u cookies via uw webbrowser kunt weigeren, verschilt van browser tot browser, dient u het helpmenu van uw browser te raadplegen voor meer informatie.

Link Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Franstalige versie : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr]

Link Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Link Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

Link Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

Link Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

Uitschakelen van Interest Based Advertising: De meeste advertentienetwerken bieden u een manier om u af te melden voor Interest Based Advertising. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.aboutads.info/choices/ of http://www.youronlinechoices.com.

Mobiele cookies: U kunt het gebruik van cookies op mobiele apparaten beheren door naar de instellingen in uw Apple of Android mobiele apparaat te gaan en de meest recente gepubliceerde instructies op te volgen.